Nieuws

Datum behandeling Raad van State besluiten fase 1 en 2 bepaald
De Raad van State heeft de initiatiefnemers van het windpark N33 geïnformeerd dat de inhoudelijke behandeling van de besluiten van de ruimtelijke module (fase 1) en de uitvoeringsmodule (fase 2) zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 januari 2019.

De behandeling van fase 1 vindt plaats op 28 en 29 januari en de behandeling van fase 2 staat gepland voor 30 januari 2019.

Ter inzagelegging vergunningsaanvragen fase 3 afgerond
De aanvragen van fase 3 zijn eind december 2017 ingediend. De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 4 mei 2018 tot en met 14 juni 2018 ter inzage gelegen.
In deze periode zijn 9 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Fase 3 – Overige vergunningen / besluiten
De derde fase is toegevoegd aan de eerdere fases om de puntjes op de i te zetten. De vergunningen in de derde fase omvatten onder meer vergunningen die het Waterschap moet afgeven. Deze vergunning gaat over de grondwateronttrekking tijdens de bouw van de windturbines en over het borgen van waterberging in het gebied ten gevolge van de aanleg van nieuwe dammen en duikers.

Ook worden in de derde fase verschillende vergunningen aangevraagd ter optimalisatie van reeds vergunde besluiten voor kabeltrace’s. Daarnaast is er een extra kapvergunning aangevraagd voor het zuidelijke cluster in verband met het exceptionele transport en een ontheffing inzake de Wet Natuurbescherming voor het noordelijke cluster. Voor het nog te bouwen transformatorstationsgebouw is een gewijzigd ontwerp ingediend. Dit betreft een kleiner ontwerp met ruimte voor een enkele transformator en een onderstation op 1,65 meter boven het maaiveld.