Home Duurzame Energie

Windenergie – Nut en Noodzaak
In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Een ander nadeel is dat aardolie en gas voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s komen. En belangrijk: fossiele energiebronnen raken op.In het VN-klimaatakkoord van Parijs  (2015), waar 195 landen zich aan hebben verbonden, waaronder Nederland, staat dat we de temperatuurstijging onder de 2 °C moeten houden om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Het streven is om die stijging met 2°C tot 1,5 °C te verlagen. Dat kan alleen als we veel meer schone energie  opwekken.

Europese afspraken duurzame energie

De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat in 2020 20% van alle energie uit duurzame energie bestaat. Dat is energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken en die niet schadelijk is voor het milieu en voor onze toekomstige generaties. Windenergie is een voorbeeld van schone energie, net als zonne-energie en aardwarmte.

Afspraken duurzame energie Nederland
Voor Nederland geldt dat minstens 14% van alle energie duurzaam moet zijn in 2020. Dat is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, waarin ook afspraken over windenergie zijn gemaakt. Met alle provincies is afgesproken dat in 2020 Nederland 6000 MW elektriciteit uit windmolens op land halen. En in 2023 nog eens ruim 4500 MW uit windmolens op zee. Samen is dat genoeg om ongeveer 7 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien.
Al deze windmolens zijn hard nodig, want van alle EU-landen staat Nederland bijna onderaan als het gaat om het aandeel duurzame energie in de totale energieconsumptie. Nederland zal alles op alles moeten zetten om de doelstelling voor 2020 te halen. In 2019 bedroeg het aandeel duurzame energie in Nederland 8,7%.

Windenergie op land
Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op. Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-) ondernemingen in de regio om de funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan te leggen. Omwonenden kunnen via een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.  

Wie zijn er allemaal bij betrokken?
Bij windenergie zijn veel partijen betrokken, zoals diverse overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, (maatschappelijke) belangengroepen en omwonenden. Windmolens moeten veilig zijn, zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo goed mogelijk passen in het landschap. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen samen bepalen waar de windmolens het best kunnen staan.Een windpark tot stand brengen vergt veel activiteiten van de verschillende spelers. De start is vaak een windplan. Daarin staat welke stappen doorlopen moeten worden om tot een windpark te komen: van voorverkenning tot exploitatie. De acties per stap zijn voor elke partij anders. Sommige spelers vervullen verschillende rollen. Een overzicht van alle procedures die doorlopen moeten worden is terug te vinden bij wetten en regels

Bron: website NWEA